Impression vom Nachwuchs

Kermit (Vita e.V. / Foto E. Eigenherr)
Kermit (Vita e.V. / Foto E. Eigenherr)

….. ohne Worte !