Impressionen vom Nachwuchs

I-Bolle (Foto: I. König)

Iven (Foto: POCO)

Kalle (Fam. Pospich)

Lou (A. Koch)

Lyka (Foto: E. Bertz)

Lela (Foto: C. Marpmann)

Maggie mit Jeannette (Foto: n.n.)

Milo (Foto: A. Strobel)

Merlin (Foto: U. Kraemer)

Leni (Foto: E: Lemm)
Jaron + Maria (Foto: Katrin. Bücker)